Privacy en Cookiebeleid 'Learning by Ivy app'

ARTIKEL 1: DEFENITIES:

1.1 Privacybeleid: het onderhavige privacy- en cookiebeleid dat van toepassing is – en onderdeel uitmaakt van de licentie- gebruikersovereenkomst tussen KTZ Kenniscentrum en de Gebruiker.

1.2 Gebruiker: iedere gebruiker van de Learning by Ivy applicatie, web-based of via de app voor smartphone of tablet.

1.3 KTZ Kenniscentrum: KTZ Kenniscentrum B.V., gevestigd te (7101 BZ) Winterswijk, aan de Haitsma Mulierweg 21, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09175327.

1.4 Learning by Ivy applicatie: de door KTZ Kenniscentrum ontwikkelde Learning by Ivy applicatie, in de web-based versie of de app voor smartphone of tablet.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN:

2.1 KTZ Kenniscentrum respecteert de privacy van de Gebruikers van de Learning by Ivy applicatie en draagt er zorg voor dat de (persoons-)gegevens die de Gebruikers ons verschaffen vertrouwelijk worden behandeld.

2.2 In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe KTZ Kenniscentrum de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

2.3 De persoonsgegevens die door KTZ Kenniscentrum worden verwerkt, zijn onder andere: voornaam, achternaam, e-mailadres en optioneel geboortedatum en geslacht . Daarnaast wordt in geval van e- learning ten behoeve van de toekenning van accreditatiepunten tevens verzocht om opgave van de functie en het BIG-nummer van de Gebruiker.

ARTIKEL 3: VERZEAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS:

3.1 KTZ Kenniscentrum verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Learning by Ivy applicatie aan KTZ Kenniscentrum heeft doorgegeven door:

a het (digitaal) invullen van een contact-/aanmeldformulier voor de Learning by Ivy applicatie, waarmee de Gebruiker een persoonlijk profiel voor het gebruik van de Learning by Ivy applicatie aanmaakt c.q. laat aanmaken;

b het gebruik van de Learning by Ivy applicatie door de Gebruiker;

c aanmelding voor en het volgen van e-learning via de Learning by Ivy applicatie, welke e-learning

is gericht op het verkrijgen van accreditatiepunten;

d het stellen van vragen over, het doen van verzoeken met betrekking tot, het geven van feedback op dan wel andersoortige informatieverschaffing door de Gebruiker aan KTZ Kenniscentrum met betrekking tot de Learning by Ivy applicatie.

3.2 KTZ Kenniscentrum gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker voor de doeleinden waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan KTZ Kenniscentrum heeft verstrekt, namelijk ten behoeve van:

a het gebruik van de Learning by Ivy applicatie door de Gebruiker;

b het kunnen (laten) toekennen van accreditatiepunten aan de Gebruiker;

c de instandhouding en het onderhoud van de Learning by Ivy applicatie door KTZ Kenniscentrum.

3.3 Als de Gebruiker KTZ Kenniscentrum (digitaal) een ingevuld contact-/aanmeldformulier voor de Learning by Ivy applicatie heeft toegezonden, verwerkt KTZ Kenniscentrum de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de aanmaak van een persoonlijk profiel voor het gebruik van de Learning by Ivy applicatie.

3.4 Als de Gebruiker via de Learning by Ivy applicatie deelneemt aan e-learning wordt het eindresultaat van de toetsing geregistreerd. Indien de Gebruiker zijn/haar BIG-nummer aan KTZ Kenniscentrum heeft doorgegeven, zal KTZ Kenniscentrum presentie opvoeren bij het V&V Kwaliteitsregister, indien de Gebruiker de e-learning met succes heeft afgerond. KTZ Kenniscentrum zal de hiervoor verstrekte persoonsgegevens en het eindresultaat aan V&V Kwaliteitsregister doorgeven, zodat accreditatiepunten in het persoonlijk dossier van de Gebruiker kunnen worden bijgeschreven. KTZ Kenniscentrum is verplicht de presentie gedurende een periode van (minimaal) 5 jaar te bewaren.

3.5 Als de Gebruiker KTZ Kenniscentrum vragen stelt over, verzoeken doet met betrekking tot, feedback geeft op, dan wel op andere wijze informatie verschaft aan KTZ Kenniscentrum met betrekking tot de Learning by Ivy applicatie, verwerkt KTZ Kenniscentrum de door de Gebruiker verstrekte (persoons- )gegevens indien zulks noodzakelijk is om aan de vraag, het verzoek dan wel andersoortige informatieverschaffing te kunnen voldoen. Het is mogelijk dat KTZ Kenniscentrum de van de Gebruiker afkomstige berichten bewaart.

ARTIKEL 4: DOORGIFTE DOOR DERDEN:

4.1 KTZ Kenniscentrum zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

a het de gegevens, zoals bedoeld in artikel 3.4 van dit Privacybeleid betreft; of

b de doorgifte geschiedt aan een door KTZ Kenniscentrum voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker KTZ Kenniscentrum een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

c KTZ Kenniscentrum op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

ARTIKEL 5: COOKIES:

5.1 De web-based versie van de Learning by Ivy applicatie maakt gebruik van zogenaamde “cookies”.

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die de computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als de Gebruiker de Learning by Ivy applicatie (web-based) bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat de Gebruiker bij een volgend bezoek dan niet opnieuw zijn/haar gegevens hoeft in te voeren. De Learning by Ivy applicatie (web-based) maakt gebruik van cookies om beter inzicht te krijgen in hoe de Gebruiker de Learning by Ivy applicatie gebruikt en om rapporten over de applicatie-activiteit op te stellen. Het gaat daarbij om anonieme informatie. Met de cookies identificeert KTZ Kenniscentrum geen personen, maar enkel computers. KTZ Kenniscentrum verzamelt hierbij geen persoonsgegevens over de Gebruiker en verstrekt ook geen informatie aan derden.

Zodra de Gebruiker zich opnieuw aanmeldt bij de Learning by Ivy applicatie, wordt de computer van de Gebruiker herkend op basis van de cookies. Indien de Gebruiker niet wil dat de Learning by Ivy applicatie een “cookie” op zijn/haar harde schijf installeert c.q. laat installeren, kan de Gebruiker zijn/haar browser zo instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien de Gebruiker het gebruik van cookies niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de Learning by Ivy applicatie (web-based).

ARTIKEL 6: WIJZIGING/VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGVENS:

6.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn/haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

6.2 Indien de Gebruiker van één van de in artikel 6.1 genoemde rechten gebruik wil maken of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker KTZ Kenniscentrum bereiken via onderstaande contactgegevens:
KTZ Kenniscentrum B.V.
Postbus 53
7100 AB Winterswijk
support@learningbyivy.nl

6.3 De Gebruiker heeft toegang tot zijn/haar persoonlijke profiel voor de Learning by Ivy applicatie en kan zijn/haar persoonlijke gegevens te allen tijde bijwerken, corrigeren of verwijderen.

6.4 De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van zijn/haar unieke wachtwoord en persoonlijke profielinformatie.

ARTIKEL 7: BEWAARTERMIJN:

7.1 KTZ Kenniscentrum bewaart persoonsgegevens van de Gebruiker gedurende de periode dat de Gebruiker een persoonlijk profiel voor de Learning by Ivy applicatie heeft. Na verwijdering van het persoonlijk profiel van een Gebruiker bewaart KTZ Kenniscentrum de persoonsgegevens van de Gebruiker gedurende een periode van 6 maanden na het moment van verwijdering van het persoonlijke profiel. Het voorgaande geldt niet, indien KTZ Kenniscentrum op grond van een wettelijke bepaling of ingevolge de regelgeving met betrekking tot het verkrijgen van accreditatiepunten – zoals bedoeld in artikel 3.4 van dit Privacybeleid – verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

ARTIKEL 8: BEVEILIGING:

8.1 KTZ Kenniscentrum heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder de maatregel dat alle persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van KTZ Kenniscentrum en de maatregel dat de persoonsgegevens niet worden gecombineerd met mogelijke andere persoonsgegevens van de Gebruiker waarover KTZ Kenniscentrum mocht beschikken.

ARTIKEL 9: WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY EN COOKIEBELEID:

9.1 Op dit Privacybeleid is de licentie- gebruikersovereenkomst tussen de Gebruiker en KTZ Kenniscentrum van toepassing. Op grond van die Overeenkomst heeft KTZ Kenniscentrum het recht om haar Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal via de website www.learningbyivy.nl bekend worden gemaakt. KTZ Kenniscentrum adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

9.2 Het onderhavige Privacybeleid is laatstelijk bijgewerkt op 11 november 2015.