Licentieovereenkomst / Algemene Voorwaarden 'Learning by Ivy app'

KTZ Kenniscentrum BV, (statutair gevestigd te Winterswijk, kantoorhoudende te (7101 BZ) Winterswijk, KvK-nummer 09175327) hierna verder te duiden als ”KTZ Kenniscentrum” bedankt u voor de aanschaf van de “Learning by Ivy Indiceren en Organiseren van Medische Kindzorg Thuis app”. De Learning by Ivy applicatie, hierna: “Learning by Ivy app” is een e-learning programma voor alle betrokkenen bij het indiceren en organiseren van Medische Kindzorg Thuis. Met deze e-learning voor applicatie eindgebruikers zorgt KTZ Kenniscentrum ervoor dat de betrokkenen goed geïnformeerd zijn en weten op welke wijze het indiceren en organiseren van Medische Kindzorg Thuis in zijn werk gaat. Hiervoor is de Learning by Ivy app ontwikkeld, waardoor eindgebruikers (verder te noemen: “Gebruiker”) in staat zijn om deze scholing op elk gewenst moment en op elke locatie te volgen via computer of tablet.

Deze Licentieovereenkomst voor gebruikers (hierna verder te noemen: "Overeenkomst") is een juridisch document dat de voorwaarden bevat waaronder u als Gebruiker de niet exclusieve, herroepbare en beperkte licentie krijgt voor het gebruik van deze Learning by Ivy app (zoals hieronder verder beschreven). Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door voordat u deze Learning by Ivy app installeert en vervolgens gebruikt.

Door bij de eerste installatie van de Learning by Ivy app het selectievakje in te schakelen of op de knop te klikken om aan te geven dat u de voorwaarden accepteert, verklaart u de volledige Overeenkomst en Privacybeleid te hebben gelezen, de inhoud daarvan volledig te hebben begrepen en in te stemmen met de toepasselijkheid van alle bepalingen van deze Overeenkomst bij het gebruik van de Learning by Ivy app. Ook door de Learning by Ivy app te gebruiken en/of te installeren, gaat u akkoord met alle voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, schakel dan het selectievinkje niet in of klik niet op de knop en/of gebruik de Learning by Ivy app niet. De Learning by Ivy app is dan ook niet te gebruiken.

ARTIKEL 1: DEFINITIES OVEREENKOMST:

1.1 "Software" betekent alle firmwareprogramma's en bijbehorende bestanden die met betrekking tot deze app zijn geleverd, alle softwareprogramma's, toepassingen of "apps" en bijbehorende bestanden die met betrekking tot de Learning by Ivy app zijn geleverd, alle gewijzigde versies, upgrades of verbeteringen daarvan (waaronder eventuele updates via het internet) en alle volgende versies van deze Learning by Ivy app.

1.2 Met "u" bedoelt KTZ Kenniscentrum u als Gebruiker van de Learning by Ivy app. "U" kan ook betekenen een persoon die de Software heeft gedownload bij een erkende website, zoals bij een erkende applicatiemarkt of -winkel zoals Apple App Store of Google Play (elk van deze applicatiemarkten of - winkels wordt in deze Overeenkomst "app-winkel" genoemd, en gezamenlijk "app-winkels").

ARTIKEL 2: ACCOUNT GEBRUIKER:

2.1 Deze Learning by Ivy app (waaronder de “Software”) wordt aan u, slechts bij acceptatie van de licentieovereenkomst, in beperkte licentie gegeven door KTZ Kenniscentrum.

2.2 De Learning by Ivy app scholing wordt in principe aangeboden via een app, maar kan eventueel ook een web-based versie worden aangeboden.

2.3 Alvorens aan u een account wordt toegekend teneinde de Learning by Ivy app te kunnen gaan gebruiken, dient u aan KTZ Kenniscentrum uw voornaam, achternaam en uw e-mailadres te verstrekken. Nadat u zulks hebt gedaan, krijgt u op het opgegeven e-mailadres een e-mail met daarin uw gebruikersnaam en tijdelijke wachtwoord. Vervolgens dient u zelf onverwijld een nieuw wachtwoord in te stellen. Dit wachtwoord dient u geheim te houden. KTZ Kenniscentrum is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en/of wachtwoorden door derden.

2.4 Aan u wordt tevens uw BIG-nummer gevraagd in het geval u een (kinder)verpleegkundige en/of verpleegkundig specialist bent die de e-learning wenst te volgen met het doel om daaraan accreditatiepunten toegekend te krijgen. Het eindresultaat van de door u gevolgde e-learning wordt in dat geval door KTZ Kenniscentrum geregistreerd. Wanneer het eindresultaat voldoende is, zal KTZ Kenniscentrum presentie opvoeren (het doorgeven van de naam, het BIG-nummer en de accreditatiepunten) bij het V&V kwaliteitsregister, zodat deze worden bijgeschreven in het persoonlijke dossier van de (kinder)verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Deze gegevens worden door KTZ Kenniscentrum (minimaal) vijf jaar bewaard, omdat dit verplicht wordt gesteld in de algemene voorwaarden van het V&V kwaliteitsregister. Daarbij wordt ook de functie gevraagd, zodat de juiste accreditatiepunten kunnen worden toegekend (deze zijn namelijk verschillend voor (kinder)verpleegkundigen en voor verpleegkundig specialisten).

2.5 Nadat u bent ingelogd, kunt u nog extra gegevens (geboortedatum en geslacht) in uw profiel toevoegen. Dit is echter niet verplicht.

2.6 De Gebruiker verstrekt naar beste weten aan KTZ Kenniscentrum die informatie en medewerking die noodzakelijk is om uitvoering te geven aan deze Overeenkomst.

2.7 De Gebruiker kan feedback geven op de Learning by Ivy app door middel van de feedback-optie in de app. De Gebruiker draagt alle eventuele Auteursrechten, danwel andersoortige rechten van intellectueel eigendom, op gegeven feedback, suggesties, opmerkingen en dergelijke over aan KTZ Kenniscentrum. De Gebruiker doet voor zoveel nodig afstand van haar eventuele rechten. Gebruiker garandeert dat zij met de opgegeven feedback, suggesties, opmerkingen en dergelijke geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

ARTIKEL 3: LICENTIEVERLENING:

3.1 Deze Learning by Ivy app en de bijbehorende gebruikersdocumentatie, wordt kosteloos aan de Gebruiker in gebruik gegeven door KTZ Kenniscentrum.

3.2 KTZ Kenniscentrum verleent u hierbij het recht van gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden van de Learning by Ivy app.

3.3 Als onderdeel van deze licentie, mag u de Learning by Ivy app gebruiken zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie voor de Learning by Ivy app.

3.4 U kunt de gebruikersdocumentatie voor de Learning by Ivy app vinden op de website, www.learningbyivy.nl/algemene-voorwaarden, eigendom van KTZ Kenniscentrum.

ARTIKEL 4: LICENTIEBEPERKINGEN:

4.1 De Learning by Ivy app wordt aan u in (beperkte) licentie in gebruik gegeven, niet verkocht. U heeft alleen het niet-exclusieve recht om de Learning by Ivy app te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst.

4.2 Het is niet toegestaan (a). de Learning by Ivy app of de gebruikersdocumentatie te wijzigen, aan te passen of er anderszins afgeleide werken van te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KTZ Kenniscentrum om dergelijke wijzigingen aan te brengen, (b). de Learning by Ivy app of de gebruikersdocumentatie voor commerciële doeleinden of anderszins in lease of sub licentie te geven, te verhuren, uit te lenen, te herverdelen of op andere wijze over te dragen (behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is toegestaan), (c). de Learning by Ivy app of de Software na te bouwen, te decoderen of te ontleden of op andere wijze te proberen om de Software te herleiden tot een voor mensen leesbare vorm, tenzij en alleen voor zover een dergelijke activiteit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of tenzij KTZ Kenniscentrum verplicht is om een dergelijke activiteit toe te staan, (d). een auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsvermeldingen in de Learning by Ivy app of de Software of de gebruiksdocumentatie te verwijderen of te wijzigen, (e). de Learning by Ivy app, de Software of de gebruikersdocumentatie te gebruiken om concurrerende software te ontwikkelen, of op enigerlei wijze te gebruiken, welke wijze niet in deze Overeenkomst of de gebruikersdocumentatie vermeld wordt, (f). indien de Software firmware betreft: de firmware te kopiëren, te gebruiken op een systeem voor meerdere gebruikers, (g). de Learning by Ivy app of de Software te gebruiken om softwarevirussen of andere schadelijke computercodes, bestanden of programma's over te dragen of veiligheid gerelateerde functies van de Learning by Ivy app of de Software te omzeilen, uit te schakelen of op andere wijze te manipuleren, (h). de Learning by Ivy app of de Software te gebruiken om gegevens van derden te verzamelen of te achterhalen om hun identiteit vast te kunnen stellen, om zonder toestemming commerciële mededelingen te sturen of om het recht op privacy van derden te schenden, of (i). de Learning by Ivy app of de Software te gebruiken voor onwettige doeleinden en/of op enige wijze die in strijd is met deze Overeenkomst.

4.3 KTZ Kenniscentrum behoudt zich hiermee alle rechten voor die KTZ Kenniscentrum niet aan u krachtens deze Overeenkomst heeft toegekend. U zult dergelijke rechten niet verwerven, noch via uitsluiting, indirect of anderszins.

ARTIKEL 5: BEPERKINGEN VOOR APP-SOFTWARE:

5.1 Indien u de Learning by Ivy app hebt gedownload bij een app-winkel, zijn ook de gebruiksvoorwaarden van die betreffende app-winkel op u van toepassing. Dergelijke gebruiksvoorwaarden staan u mogelijk niet toe bepaalde dingen te doen die krachtens deze Overeenkomst wel zijn toegestaan, of staan u toe bepaalde dingen te doen die u krachtens deze Overeenkomst niet mag doen. Bovendien kan de toepassing van de gebruiksvoorwaarden van de app-winkel ertoe leiden dat andere voorwaarden in deze Overeenkomst niet van toepassing zijn op de Learning by Ivy app of op andere wijze van toepassing zijn dan in deze Overeenkomst is uiteengezet. Indien uw gebruik van de Learning by Ivy app onderworpen is aan de gebruiksvoorwaarden van een app-winkel en er sprake is van tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid tussen de voorwaarden van deze Overeenkomst en de gebruiksvoorwaarden van een app-winkel, dan zullen de gebruiksvoorwaarden van KTZ Kenniscentrum voorrang hebben, maar alleen voor zover dat nodig is om een dergelijke tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid op te lossen. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, erkent en aanvaardt u dat het uitsluitend uw verantwoordelijkheid is om de voorwaarden van deze Overeenkomst te begrijpen, evenals de voorwaarden voor gebruik van een app-winkel, die betrekking kunnen hebben op de Software of de Learning by Ivy app.

ARTIKEL 6: UPGRADES EN UPDATES:

6.1 Hoewel KTZ Kenniscentrum daartoe niet verplicht is, kan KTZ Kenniscentrum u upgrades of updates voor deze Learning by Ivy app verschaffen. Deze Overeenkomst geldt voor alle door KTZ Kenniscentrum verstrekte upgrades die de Learning by Ivy app met oorspronkelijke firmware en/of Software vervangen en/of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade vergezeld gaat van een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers, in welk geval de voorwaarden van die licentieovereenkomst voor eindgebruikers van toepassing zijn.

6.2 Indien u ervoor kiest om een upgrade of update van KTZ Kenniscentrum niet te downloaden en te gebruiken, dan begrijpt u dat u daarmee de Software van de Learning by Ivy app mogelijk blootstelt aan beveiligingsrisico's of dat de Learning by Ivy app hierdoor onbruikbaar of onstabiel kan worden. U kunt de opties voor automatische updates wijzigen door uw instellingen in de accountgegevens van uw Learning by Ivy app te wijzigen. In zeldzame gevallen worden de updates toch nog altijd automatisch toegepast, ongeacht uw instellingen voor automatische updates. KTZ Kenniscentrum kan bijvoorbeeld een automatische update doorvoeren die een inbreuk op de beveiliging of kwetsbaarheid van uw netwerk herstelt. Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst gaat u akkoord met automatische updates.

ARTIKEL 7: GEGEVENS EN PRIVACY:

7.1 Het Privacy- en Cookiebeleid hebben betrekking op de Learning by Ivy app alsook op de wed-based Learning by Ivy app.

7.2 Bij KTZ Kenniscentrum streven we ernaar om uw privacy te beschermen. Ons doel is om u een positieve ervaring te geven bij het gebruik van de Learning by Ivy app en er tegelijkertijd voor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens, zoals gedefinieerd in het Privacy beleid van KTZ Kenniscentrum (het "Privacy beleid"), veilig zijn. Hoe wij omgaan met uw privacy staat beschreven in het Privacy beleid en in afzonderlijke mededelingen wanneer de Learning by Ivy app wordt gekocht of gedownload. Door de Learning by Ivy app van KTZ Kenniscentrum te gebruiken of ons uw Persoonlijke gegevens te verstrekken aanvaardt u en stemt u in met de werkwijzen en de voorwaarden die staan beschreven in dit Privacy beleid. Te allen tijde is de omgang met uw gegevens in overeenstemming met het Privacy beleid van KTZ Kenniscentrum, waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen en die u hier (www.learningbyivy.nl/privacy-statement) kunt inzien.

7.3 In het Privacy beleid kunt u lezen waarvoor KTZ Kenniscentrum de gegevens gebruikt die over u worden verzameld in de Learning by Ivy app en hoe u de gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen (met uitzondering van de informatie zoals bedoeld in artikel 2.3 en 2.4 van deze Overeenkomst). In het Privacy beleid, onderdeel cookies vindt u meer informatie over de cookies die de Learning by Ivy app in web-based vorm gebruikt.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN:

8.1 Alle aanspraken en intellectuele-eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot alle auteursrechten, patenten, databankrechten, handelsgeheimen en merkrechten) in en op de Learning by Ivy app en/of de Software (waaronder de in de Software opgenomen inhoud), de begeleidende gedrukte materialen en alle kopieën van de Software, zijn eigendom van KTZ Kenniscentrum. Derhalve dient u de Learning by Ivy app en de Software te behandelen als elk ander materiaal dat beschermd wordt door wetten en verdragen met betrekking tot internationale eigendomsrechten en in overeenstemming met deze Overeenkomst.

ARTIKEL 9: SCHADELOOSSTELLING:

9.1 Indien KTZ Kenniscentrum het onderwerp is van een claim, betrokken raakt bij een gerechtelijke procedure of enig economisch verlies of schade lijdt als gevolg van uw schending van deze Overeenkomst, dan bent u, voor zover wettelijk toegestaan, verantwoordelijk voor schadeloosstelling van KTZ Kenniscentrum voor het volledige bedrag van diens verlies, alsmede eventuele redelijke bedragen die KTZ Kenniscentrum kwijt is aan advocatenhonoraria, onkosten en gerechtelijke kosten, behoudens voor zover verlies en/of schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van KTZ Kenniscentrum.

ARTIKEL 10: DUUR:

10.1 Deze Overeenkomst is van kracht wanneer u klikt op de knop "Accepteren" of wanneer u de Learning by Ivy app op een andere manier gebruikt of installeert, hetgeen aangeeft dat u deze Overeenkomst onvoorwaardelijk en onherroepelijk accepteert en daarmee akkoord gaat. Eenmaal geaccepteerd, blijft deze Overeenkomst van kracht totdat deze wordt beëindigd.

10.2 De Overeenkomst eindigt met wederzijds goedvinden en/of bij het overlijden van de Gebruiker. De beperkte licentie in deze Overeenkomst zal voorts automatisch worden beëindigd als u zich niet houdt aan de voorwaarden in deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord bij een dergelijke beëindiging onmiddellijk het gebruik van de Learning by Ivy app en gebruikersdocumentatie met betrekking tot de Learning by Ivy app en de Software te staken en gestaakt te houden. Indien de Learning by Ivy app geïnstalleerd is op een computer of mobiel apparaat, dan moet u de installatie van de Learning by Ivy app onmiddellijk ongedaan maken. Daarna hebt u geen recht meer op toegang tot de Learning by Ivy app en/of het gebruik van de Learning by Ivy app en/of het documentatiemateriaal.

ARTIKEL 11: BEPERKTE GARANTIE EN VRIJWARING:

11.1 U verklaart dat het gebruik van de Learning by Ivy app voor eigen risico is en verklaart tevens de Learning by Ivy app uitsluitend te zullen gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten in Nederland.

11.2 De Learning by Ivy app is bedoeld om de Gebruiker informatie te verschaffen over het Medisch Kindzorgsysteem en het indiceren en organiseren van Medisch Kindzorg Thuis. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een correct gebruik van de Learning by Ivy app en voor een juiste invoer van de persoonsgegevens.

11.3 Hoewel KTZ Kenniscentrum de inhoud van de informatie op deze Learning by Ivy app met de grootste zorgvuldigheid samenstelt, levert KTZ Kenniscentrum de Learning by Ivy app en de gebruikersdocumentatie aan u “zoals de app is en wordt geleverd”, met alle eventuele tekortkomingen en zonder enige garantie.

11.4 KTZ Kenniscentrum wijst alle andere garanties, waaronder de garantie van aanvaardbare of toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, dat de functies in de Learning by Ivy app aan uw wensen of eisen voldoen, dat de Learning by Ivy app foutloos zal zijn of dat fouten in de Learning by Ivy app zullen worden gecorrigeerd, van de hand.

11.5 Mondelinge of schriftelijke informatie of advies dat door KTZ Kenniscentrum of een daaraan gelieerde onderneming wordt gegeven, mag niet worden uitgelegd als een garantie.

11.6 Voor zover garanties niet afgewezen of uitgesloten kunnen worden, zijn ze beperkt tot de duur van de desbetreffende Garantieperiode.

11.7 Gebruik van de Learning by Ivy app, eventuele bijbehorende gebruikersdocumentatie en alles wat daaruit voortvloeit, is voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk (en KTZ Kenniscentrum wijst iedere aansprakelijkheid af) voor schade door verkeerd gebruik van de Learning by Ivy app en/of voor handelingen en/of instructies die naar aanleiding van het gebruik van de Learning by Ivy app door u worden verricht. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die op welke wijze dan ook worden gegeven.

11.8 KTZ Kenniscentrum is niet verantwoordelijk voor (a). uw onvermogen om de instructiehandelingen adequaat op te volgen en/of (b). uw onvermogen om de veiligheidsvoorschriften en andere instructies op te volgen.

11.9 De garanties zoals uiteengezet in deze Overeenkomst zijn de enige garanties, en komen voor zover wettelijk toegestaan in de plaats van alle andere garanties.

ARTIKEL 12: ALGEMENE UITSLUITINGEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

12.1 KTZ Kenniscentrum en aan haar gelieerde ondernemingen of hun werknemers of bestuurders zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Learning by Ivy app of het niet kunnen gebruiken daarvan.

12.2 In geen geval zal de schade-uitkering ter zake de eventuele aansprakelijkheid van KTZ Kenniscentrum meer bedragen dan de schade die door de verzekeraar van KTZ Kenniscentrum op grond van de verzekering wordt gedekt.

ARTIKEL 13: ALGEMENE VOORWAARDEN:

13.1 Indien enig deel van deze Overeenkomst of enige bepaling erin ongeldig of niet-afdwingbaar door de wet blijkt te zijn, dan wordt het betreffende deel of de betreffende bepaling geïnterpreteerd en toegepast voor zover maximaal toegestaan. De overige bepalingen of enig onderdeel daarvan blijven volledig van kracht.

13.2 Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen KTZ Kenniscentrum en u met betrekking tot de Learning by Ivy app en uw gebruik daarvan, en vervangt alle strijdige of aanvullende voorwaarden die in een inkooporder of elders zijn opgenomen.

13.3 Gebruiker erkent dat eventuele eigen (van gebruiker) algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op deze Overeenkomst.

13.4 Geen enkele bepaling in deze Overeenkomst mag worden verzaakt, gewijzigd of vervangen, tenzij schriftelijk door KTZ Kenniscentrum en u overeengekomen.

13.5 Het Privacy beleid van KTZ Kenniscentrum waarnaar hierin wordt verwezen, is echter onderhevig aan wijzigingen zoals beschreven in dat document.

13.6 Een persoon of entiteit die geen partij is bij deze Overeenkomst heeft geen enkel recht om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen.

13.7 Het niet of later gebruik maken van een recht of rechtsmiddel mag niet worden uitgelegd als een afstandsverklaring van een dergelijk (of enig ander) recht of rechtsmiddel.

13.8 De taal van deze Overeenkomst wordt niet strikt in het voordeel of nadeel van een van beide partijen uitgelegd, ongeacht wie het heeft opgesteld of verantwoordelijk was voor de opstelling ervan.

13.9 De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst zijn niet overdraagbaar door u, en elke poging tot overdracht zal nietig en zonder gevolg zijn.

13.10 Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen en hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT:

14.1 Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

14.2 Bij alle geschillen is slechts de Nederlandse rechter (rechtbank Gelderland) bevoegd, tenzij de Nederlandse kantonrechter bevoegd is kennis te nemen van het conflict.

Deze licentieovereenkomst is het laatst aangepast op 12-11-2015.